I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu go-out.com.pl jest firma Go Group spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 5/7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373777, o kapitale zakładowym 5.000 (pięć tysięcy) złotych, posiadająca numer NIP 5272644398, numer REGON 14271769900000, zwana dalej Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż w internecie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej poprzez stronę internetową www.go-out.com.pl
 3. Przedmiotem transakcji w internecie są produkty przedstawione na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy.

II. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia (oferty kupna) w sklepie go-out.com.pl można składać drogą elektroniczną poprzez mechanizm Koszyka, telefonicznie, e-mailem.
 2. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 3. Potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia oferty kupna Kupującego następuje drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 4. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Kupujący jest informowany bezzwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) o braku możliwości realizacji zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Kupujący otrzymuje zwrot całej zapłaconej Sprzedawcy kwoty.
 5. Wszystkie produkty są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 6. Podane przez Sprzedawcę ceny produktów są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Kupującego, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Kupującego. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.
 7. Za zamówione produkty Kupujący może zapłacić przelewem na konto bankowe, za pobraniem (zapłata gotówką do rąk kuriera przy odbiorze zamówionego produktu) oraz przelewem lub kartą płatniczą przez serwis transakcyjny Dotpay.pl.
 8. Usługi serwisu transakcyjnego świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.
 9. W przypadku wyboru opcji przelewu na konto bankowe, lub płatności przez serwis transakcyjny Dotpay.pl czas realizacji zamówienia jest liczony od daty wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedawcy.
 10. Produkt jest dostarczany do Kupującego przez firmę kurierską DHL Express (Poland) Sp. z o.o., ul. Osmańska 2, Warszawa, 02-823, numer REGON 01200540, numer NIP 5270022391, numer KRS 0000047237, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 21.892.500 złotych.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
 12. Podczas odbioru przesyłki z zamówionym produktem, w przypadku znaczącego uszkodzenie opakowania przesyłki lub naruszenia taśm zabezpieczających Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki, a także jest proszony, aby o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę.
 13. Przy realizacji każdego zamówienia Sprzedawca wystawia dowód zakupu w postaci faktury lub paragonu fiskalnego.

III. Reklamacje

 1. W razie stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego (produktu) z umową, Kupującemu przysługuje prawo złożenia zgłoszenia reklamacyjnego bezpośrednio u Sprzedawcy, na zasadach określonych w art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku, o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 ze zmianami) - dalej jako Ustawa.
 2. Kupujący, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Spółkę o stwierdzonej niezgodności.
 3. Kupujący traci uprawnienia przewidziane w przepisie art. 8 Ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno nastąpić drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy go@go-out.com.pl, drogą pocztową na adres Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko Kupującego lub firmę, nazwę produktu, datę nabycia produktu, opis niezgodności produktu z umową, datę stwierdzenia niezgodności produktu z umową. Do zgłoszenia może być załączona kopia dowodu zakupu. Sprzedawca niezwłocznie ustosunkuje się do reklamacji Kupującego, jednakże nie późnej niż by to wynikało z obowiązujących przepisów prawa (do 14 dni od otrzymania reklamacji).
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, Sprzedawca – w zależności od żądania Kupującego podniesionego na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy w zgłoszeniu reklamacji – naprawi produkt albo wymieni go na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 6. Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w pkt 5 powyżej nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, Kupujący ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, przy czym odstąpienie od umowy nie jest możliwe, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego (produktu) z umową jest nieistotna

IV. Ochrona danych osobowych (Polityka prywatności)

 1. Kupujący lub osoby zainteresowane ofertą Sprzedawcy przekazują swoje dane osobowe Sprzedawcy w sposób dobrowolny.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 3. Zbiory danych osobowych zostały zgłoszone do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
 4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 5. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb marketingowych oraz w celu realizacji zamówienia i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 6. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę w zakresie określonym przez Kupującego lub osoby zainteresowane ofertą przy wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie.
 7. W przypadku zaznaczenia tylko opcji akceptacji Regulaminu, przekazane dane osobowe będą użyte w celu realizacji transakcji handlowej, wewnętrznych analiz działalności Sprzedawcy, obsługi ewentualnego postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń.
 8. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną lub dodania swojego adresu e-mail do biuletynu informacyjnego (tzw. Newsletter), dane osobowe będą wykorzystywane w celach marketingowych produktów Sprzedawcy, takich jak: wysyłanie informacji o nowościach produktowych, aktualnych promocjach, informacji o produktach, informacji dotyczących funkcjonowania sklepu, itp.
 9. Osoby przekazujące swoje dane osobowe Sprzedawcy mają prawo do ich kontroli, a w szczególności prawo wglądu do swoich danych, ich zmiany oraz żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, wykasowania z bazy, a także innych czynności przewidzianych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
 10. Sprzedawca na swojej stronie internetowej www.go-out.com.pl używa narzędzi w postaci ‘ciasteczek’ (tzw. Cookies).
 11. Przeglądając stronę www.go-out.com.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką Ciasteczek go-out.com.pl. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek na twoim komputerze lub innym urządzeniu, na którym przeglądasz stronę, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony www.go-out.com.pl.

V. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1225) Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny odstąpienia.
 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w drodze pisemnego oświadczenia wysłanego na adres go@go-out.com.pl lub drogą pocztową na adres Sprzedawcy, ewentualnie w drodze uzgodnienia telefonicznego ze Sprzedawcą
 3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 10 dni od momentu odebrania produktu przez Kupującego (wydania produktu konsumentowi).
 4. Niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu produktu, Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłaconą cenę produktu wraz kosztem przesyłki jeżeli był poniesiony przez Kupującego. Zwrot środków pieniężnych następuje na rachunek bankowy podany przez Kupującego albo w drodze przekazu pocztowego, wysłanego na adres wskazany w zamówieniu.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych między Kupującym a Sprzedawcą, strony będą w pierwszej kolejności starały się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku nie zawarcia ugody spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem powszechnym właściwym rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.
 2. Regulamin wchodzi z życie z chwilą opublikowania na stronie www.go-out.com.pl. Do zamówień złożonych lub zrealizowanych wcześniej stosuje się zapisy regulaminu aktualnego w momencie złożenia zamówienia i zaakceptowanego przez Kupującego.
Wybrane firmy które wspierają GoOut