I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego i domeny www.go-out.com.pl jest firma Go Group spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 5/7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373777, o kapitale zakładowym 5.000 (pięć tysięcy) złotych, posiadająca numer NIP 5272644398, numer REGON 14271769900000, zwana dalej Sprzedawcą.
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.go-out.com.pl, w tym warunki dokonywania zakupu produktów oferowanych przez Sprzedawcę. Sprzedawca prowadzi sprzedaż w Internecie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej poprzez stronę internetową www.go-out.com.pl. Przedmiotem transakcji dokonywanych za pośrednictwem sieci Internet są produkty przedstawione na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z przepisami:
  1. Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., tekst jednolity Dz. U. Z 2018 r. poz. 1025 j.t. ze zm.;
  2. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2017 r. poz.  683 j.t. ze zm.;
  3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Z 2017 r. poz. 1219 j.t., ze zm.;
  4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”;
  5. Ustawy z dnia 10 maja2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Z 2018 r. poz. 1000 j.t.
 4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia bądź ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta, niż postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tejże ustawy. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do sposobu interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu, należy tłumaczyć je na korzyść konsumenta.
 6. Informacje handlowe zamieszczone przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.go-out.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie. Umowa zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili złożenia zamówienia.
 7. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi warunek konieczny złożenia Zamówienia i dokonania zakupu.
 8. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
  1. Sprzedawcy – rozumie się przez to Go Group spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela sklepu internetowego www.go-out.com.pl i aplikacji GoOut Restaurants dokonującego za jego pośrednictwem sprzedaży usług lub towarów bez jednoczesnej obecności stron (sprzedaż na odległość), przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej;
  2. Zamawiającym – rozumie się przez to osobę fizyczną bądź osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadająca zdolność do czynności prawnych, składającą Zamówienie poprzez witrynę www.go-out.com.pl, telefonicznie bądź mailowo.
  3. Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.go-out.com.pl i w aplikacji GoOut Restaurants.
  4. Produktach – rozumie się przez to towary lub usługi oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie.
  5. Koszyku – rozumie się przez to elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronie www.go-out.com.pl i w aplikacji GoOut Restaurants za pomocą którego Zamawiający dokonuje zakupu Towarów lub Usług;
  6. Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. Zamówieniu – rozumie się przez to oświadczenie woli zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży złożone bez jednoczesnej obecności stron, przy wykorzystaniu Koszyka (formularza zamówienia), pocztą elektroniczną, lub telefonicznie, poprzedzone wyborem przez Zamawiającego formy płatności i sposobu dostawy przedmiotu Zamówienia.

II. Zamówienie

 1. Dokonanie zakupu w Sklepie nie wymaga rejestracji użytkownika. Złożenie zamówienia jest możliwe poprzez wypełnienie, dostępnego na stronie internetowej Sklepu, formularza zamówienia i określenie liczby zamawianych produktów przez mechanizm Koszyka; a także drogą telefoniczną lub mailową. Do złożenia zamówienia drogą elektroniczną dochodzi w drodze kolejnych czynności technicznych podejmowanych przez Zamawiającego w oparciu o informacje dostępne na stronie www.go-out.com.pl i wyświetlane Zamawiającemu komunikaty.
 2. Zamówienie towaru drogą elektroniczną na stronie www.go-out.com.pl możliwe jest pod warunkiem wprowadzenia przez Zamawiającego następujących danych do formularza zamówienia:
  1. imienia i nazwiska;
  2. adresu email;
  3. numeru telefonu;
  4. danych adresowych (ulica, kod, miejscowość);
  5. opcjonalnie – firmy, jeśli dostawa ma nastąpić na adres firmowy;

  Zamówienie przy użyciu aplikacji GoOut Restaurants nie wymaga podania danych adresowych.

 3. Wypełnienie formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i nieodpłatny. Złożenie kolejnego zamówienia wymaga ponownego przeprowadzenia procedury, o której mowa w punkcie poprzedzającym.
 4. Złożenie zamówienia następuje poprzez określenie ilości zamawianych towarów (usług) w Koszyku i naciśnięcie/”kliknięcie” pola „Przejdź do kasy”, po uprzednim wypełnieniu formularza zamówienia.
 5. Po naciśnięciu pola „Przejdź do kasy” Zamawiającemu wyświetlone zostaje podsumowanie składanej oferty. Podsumowanie zamówienia zawiera informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia;
  2. jednostkowych cen zamawianych towarów oraz ich ceny łącznej, obejmującej również koszty dostawy towaru, oraz ewentualne koszty dodatkowe lub upusty (rabaty) – jeżeli takowe występują;
  3. udostępnianej praz Sprzedawcę metodzie płatności;
  4. danych Zamawiającego i adresu dostawy.
 6. Zamawiający zachowuje możliwość zmiany wprowadzonych danych, oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru do momentu zapłaty. Witryna Sklepu wyświetla w sposób wyraźny odpowiednie komunikaty informujące o wskazanych wyżej możliwościach (pole: „Powrót”).
 7. Naciśnięcie pola „Zamawiam”, oznacza złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli zawarcia umowy, której przedmiotem jest sprzedaż i dostawa wybranych przez Zamawiającego Produktów.
 8. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Zamawiającego, pochodzącej od Sprzedawcy wiadomości e-mail, zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia, z informacją o nadanym mu numerze, oraz potwierdzeniem wszystkich istotnych jego elementów. Potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia oferty kupna Kupującego następuje drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę nastąpi automatycznie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, od chwili jego otrzymania, z zastrzeżeniem, że jeżeli zamówienie złożone zostało w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, potwierdzenie zamówienia nastąpi w ciągu 24 godzin począwszy od godziny 08:00 (otwarcia sklepu) najbliższego dnia roboczego. Jeżeli Sprzedawca nie potwierdzi zamówienia we wskazanym terminie, przyjmuje się, że po jego upływie Zamawiający nie jest związany treścią złożonego Zamówienia.
 10. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Kupujący jest informowany bezzwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) o braku możliwości realizacji zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji Kupujący otrzymuje zwrot całej zapłaconej Sprzedawcy kwoty.
 11. Jeżeli termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż standardowy, lub jeżeli z wyjątkowych przyczyn nie ma możliwości zrealizowania części zamówienia, Sprzedawca powiadomi o tym Zamawiającego w terminie, o którym mowa w pkt poprzedzającym, określając równocześnie przybliżony czas realizacji Zamówienia. Zamawiający ma możliwość przyjęcia bądź odrzucenia tak zmodyfikowanej oferty Sprzedawcy w terminie 5 dni od chwili jej otrzymania. W przypadku odmowy przyjęcia oferty bądź w razie upływu wskazanego wyżej terminu, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku, a Zamawiający otrzymuje zwrot zapłaconej kwoty.
 12. Każdy użytkownik strony internetowej Sklepu zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
  2. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, czego wyrazem winno być w szczególności przestrzeganie zakazu dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  3. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez wykorzystanie odpowiedniego oprogramowania i urządzeń;
  4. powstrzymania się od podejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (SPAM);
  5. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz Sprzedawcy;
  6. wykorzystywania treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego (Dozwolony użytek osobisty);
 13. Sprzedawca ma możliwość pozbawienia Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu ze skutkiem natychmiastowym, jak również do ograniczenia tego prawa w przypadku naruszenia przez Użytkownika obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień punktu poprzedzającego. Pozbawienie praw do korzystania ze Sklepu, lub ograniczenie Użytkownika w tych prawach dotyczyć może również sytuacji, gdy dane podane przez Użytkownika okażą się niezgodne z prawdą, nieaktualne, wprowadzające w błąd lub gdy naruszają one prawa osób trzecich;

III. Cena i dostępne sposoby płatności

 1. Ceny wszystkich Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki – za wyjątkiem kosztów dostawy.
 2. Wszystkie produkty są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Koszt dostawy doliczany jest do łącznej ceny zamówienia. Za zgodą Zamawiającego kwota zamówienia może ulec powiększeniu o ewentualne koszty dodatkowe wybranych przez niego usług.
 4. Zamawiający może dokonać płatności elektronicznej przez serwis transakcyjny Dotpay.pl.
 5. Dokonując płatności za pośrednictwem systemu Dotpay.pl, Zamawiający zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego Dotpay.pl obsługującego realizację transakcji z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej. Potwierdzenie dokonania płatności z wykorzystaniem tej metody zostanie przesłane na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej. Transakcje elektroniczne realizowane są z zastosowaniem bezpiecznego protokołu HTTPS.
 6. Zamawiający, któremu zależy na otrzymaniu faktury VAT, powinien wybrać podczas składania zamówienia odpowiednią opcję, co umożliwi mu podanie danych przedsiębiorcy, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura.
 7. Faktura VAT dostarczona zostanie przez Sprzedawcę – w zależności od wyboru Zamawiającego – w wersji papierowej, bądź w formie elektronicznej – na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy.
 8. W razie zwrotu Produktu wystawiona zostanie przez Sprzedawcę faktura korygująca.

IV. Dostawa

 1. Dostawa zamówionych produktów odbywa się pod adres wskazany w Zamówieniu. Sprzedawca nie prowadzi dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Składanie Zamówień możliwe jest całodobowo, w każdy dzień tygodnia. Zamówienia nie są realizowane w dni ustawowo wolne od pracy.
 3. Na etapie składania Zamówienia, Zamawiający informowany jest o wysokości kosztów dostawy, oraz o obowiązku ich poniesienia. Koszty te doliczane są do łącznej wartości złożonego Zamówienia.
 4. Dostawa odbywa się przesyłką kurierską na terenie całej Polski. Termin realizacji dostawy wynosi do 5 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia liczony jest od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad. Zaleca się, aby przy odbiorze Zamówienia dokonać w obecności Kuriera sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń mechanicznych wynikających z transportu, jak również czy zawartość przesyłki jest zgodna z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza podpisem odbiór Produktu.
 6. W przypadku znaczącego uszkodzenie opakowania przesyłki lub naruszenia taśm zabezpieczających Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki, a także jest proszony, aby o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę.
 7. Wraz z dostarczanym Produktem Sprzedawca przesyła Zamawiającemu paragon lub fakturę VAT. Poprzez przesłanie tych dokumentów, jak również poprzez wcześniejsze wysłanie na adres email Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, dochodzi do utrwalenia, zabezpieczenia, udostępnienia oraz potwierdzenia istotnych postanowień Umowy sprzedaży.
 8. Zamawiający oświadcza, że wskazując jako miejsce dostawy adres zamieszkania innej niż Zamawiający osoby fizycznej, posiada on zgodę tej osoby na przetwarzanie przez Sprzedawcę jej danych osobowych w postaci adresu zamieszkania. Sprzedawca przetwarza jej dane osobowe wyłącznie w celu dostawy Zamówienia.

V. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsumentowi, który zawarł umowę na odległość, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w 14-dniowym terminie, bez podawania przyczyny i bez podnoszenia kosztów – z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta (z chwilą doręczenia mu zamówienia przez kuriera).
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć:
  1. na piśmie – wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres siedziby Sprzedawcy. Oświadczenie w formie pisemnej można złożyć przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe dla skutecznego odstąpienia od umowy.
  2. drogą elektroniczną – przez złożenie oświadczenia na adres mailowy: go@go-out.com.pl
 4. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca prześle konsumentowi na wskazany przez niego przy składaniu zamówienia adres email, potwierdzenie jego przyjęcia.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (Zamówienie), oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności – w tym koszty dostarczenia rzeczy – w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia.
 7. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyrazi w sposób wyraźny zgodę na inny sposób zwrotu, niewiążący się dla niego z żadnymi kosztami
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na poniższy adres Sprzedawcy: ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 10. Zwracany towar powinien zostać zabezpieczony w odpowiedni sposób, chroniący przed uszkodzeniem przesyłki w transporcie.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, tj. w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VI. Reklamacja Produktu

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta. W przypadku udzielenia gwarancji, reklamacje rozpatrywane są zgodnie z warunkami gwarancji. Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Zamawiającego.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno nastąpić drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy go@go-out.com.pl lub drogą pocztową na adres Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa. Dla celów sprawnego rozpatrzenia reklamacji, zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko Kupującego lub firmę, nazwę produktu, datę nabycia produktu, opis niezgodności produktu z umową, datę stwierdzenia niezgodności produktu z umową. Do zgłoszenia może być załączona kopia dowodu zakupu. Sprzedawca niezwłocznie ustosunkuje się do reklamacji Kupującego, jednakże nie późnej niż by to wynikało z obowiązujących przepisów prawa (do 14 dni od otrzymania reklamacji).
 3. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Zamawiający może:
  1. zażądać jego wymiany na Produkt wolny od wad;
  2. zażądać usunięcia wady;
  3. lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 4. Jeżeli Zamawiającym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Zamawiającego inny sposób zaspokojenia.
 5. Zamawiający nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Wadliwy Produkt powinien zostać odesłany na adres: ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa.
 7. Koszty odesłania wadliwego Produktu oraz koszty jego wymiany na Produkt wolny od wad ponosi Sprzedawca. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Zamawiającego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub w razie odstąpienia od umowy.
 8. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Zamawiający traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 9. Jeżeli Zamawiający będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 10. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 11. Jeżeli Zamawiającym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego.
 12. Przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy, a także korzyści i ciężary związane z rzeczą przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klient jest Konsumentem, a rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez Sprzedawcę, za wydanie rzeczy uważa się moment przekazania jej Klientowi przez kuriera.
 13. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Powyższe zastrzeżenie nie znajduje zastosowania w przypadku sprzedaży konsumenckiej.
 14. Do reklamowanego produktu należy dołączyć dowód jego zakupu oraz, w przypadku reklamacji gwarancyjnej – kartę gwarancyjną Sprzedawcy.
 15. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji we wskazanym terminie nie jest możliwe, Sprzedawca poinformuje w tym okresie Klienta o dacie rozpatrzenia reklamacji. W każdym wypadku, Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 16. Zwrot pieniędzy za zwrócony produkt odbywa się na rachunek bankowy podany przez Klienta lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej.
 17. Konsument ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. ze stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH), przy czym do rozpatrzenia sprawy przez taki sąd niezbędna jest zgoda obu stron sporu;
  2. z mediacji prowadzonych na wniosek konsumenta przez wojewódzkie inspektoraty inspekcji handlowej (WIIH). Na mediację wyrazić musi zgodę druga strona sporu;
  3. z pomocy Federacji Konsumentów – organizacji mającej status OPP świadczącej bezpłatną pomoc prawną (www.federacja-konsumentów.org.pl), infolinia: 800 889 866.
  4. z pomocy Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, www.konsumenci.org;
  5. z pomocy powiatowych rzeczników konsumentów.

VII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje, w oparciu o znane mu i wynikające z aktualnej wiedzy rozwiązania techniczne, wszelkie działania mające na celu zagwarantowanie poprawnego funkcjonowania Sklepu.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w działaniu Sklepu. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych problemów w rozsądnym terminie.
 3. Nieprawidłowości i problemy, o których mowa w punkcie poprzedzającym należy zgłaszać pisemnie – na adres ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, lub drogą mailową na adres go@go-out.com.pl
 4. Reklamacja powinna określać rodzaj i charakter zaistniałej nieprawidłowości, jak również wskazywać datę jej wystąpienia. Zgłaszający reklamację powinien podać w niej swoje dane osobowe i adres do korespondencji.
 5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji we wskazanym terminie nie jest możliwe, Sprzedawca poinformuje w tym okresie Klienta o dacie rozpatrzenia reklamacji.

VIII. Postanowienia dotyczące wyłącznie Przedsiębiorców

 1. W przypadku transakcji z Klientem nie będącym Konsumentem, odstąpienie przez niego od umowy możliwe jest tylko w przypadku zgłoszenia reklamacji wadliwego Produktu z tytułu rękojmi Sprzedawcy, na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić pisemnie – na adres ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, lub drogą mailową na adres go@go-out.com.pl
 3. Jeśli nie zachodzi odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi upoważniająca Klienta do zwrotu Produktu, może on zwrócić zakupiony Produkt jedynie za zgodą Sprzedawcy, na własny koszt, o ile Produkt nie był używany i pozostaje w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. Sprzedawca zastrzega, że z podlegającej zwrotowi kwoty (ceny Produktu), może potrącić do 20% jej wysokości tytułem zryczałtowanych kosztów obsługi transakcji.
 4. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym Konsumentem bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży nie rodzi po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi, przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.

IX. Polityka prywatności

 1. Dane osobowe umieszczone w bazie danych www.go-out.com.pl przetwarzane są zgodnie z RODO i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych przed dostępem do nich osób nieupoważnionych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Go Group spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 3. Informacja RODO zawierająca dane Sprzedawcy jako administratora danych osobowych, jak również informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, sposobu, celu i podstaw prawnych ich przetwarzania oraz informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją – udostępniona jest na stronie internetowej Sklepu.
 4. Podstawy przetwarzania danych osobowych Zamawiających zostały szczegółowo określone w Informacji RODO. W zależności od kategorii przetwarzanych danych osobowych i sposobu ich przetwarzania, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (np. gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, tj. realizacji zamówienia), art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (gdy podstawą jest wyraźna i dobrowolna zgoda samych klientów – s Zamawiających), art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) lub art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Szczegółowe informacje na temat podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych Zamawiających znajdują się w Informacji RODO.
 5. Wykorzystanie danych osobowych Zamawiającego w celach marketingowych możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody klienta. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną lub dodania swojego adresu e-mail do biuletynu informacyjnego (tzw. Newsletter), dane osobowe będą wykorzystywane w celach marketingowych produktów Sprzedawcy, takich jak: wysyłanie informacji o nowościach produktowych, aktualnych promocjach, informacji o produktach, informacji dotyczących funkcjonowania sklepu, itp.
 6. Sprzedawca zapewnia realizację uprawnień klientów (Zamawiających), które wynikają z RODO i z ustawy o ochronie danych osobowych. Zamawiający ma w szczególności prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych;
  2. sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, w szczególności w przypadku uznania, że Administrator przetwarza je w sposób niezgodny z rzeczywistością;
  3. żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  5. otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa może być wówczas wymagane uzyskanie zgody Zamawiającego lub innej osoby, lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami. Wykonując prawo do przenoszenia danych, Zamawiający ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  6. w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, Zamawiającemu przysługuje prawo do cofnięcia udzielonej zgody na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zamawiający może wycofać zgodę drogą mailową, na piśmie lub przez telefon, a także w siedzibie Administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.
  7. Zamawiający ma również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  8. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Zamawiającego narusza przepisy RODO, Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane klientów (Zamawiających) mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).
 8. Niektóre obszary witryny www.go-out.com.pl mogą wykorzystywać tzw. pliki Cookies, czyli małe fragmenty tekstu, które serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Wykorzystywane są one do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych. Pliki Cookies nie są szkodliwe dla komputerów użytkowników ani nie wpływają na sposób ich działania. Warunkiem działania plików Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową użytkownika (Zamawiającego) i nieusuwanie ich z dysku. Szersza informacja dotycząca wykorzystywania przez witrynę plików Cookies znajduje się TUTAJ.

X. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Przed przystąpieniem do korzystania ze Sklepu Zamawiający obowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Akceptacja postanowień Regulaminu stanowi jeden z wymogów złożenia zamówienia w Sklepie.
 2. Sprzedaż prowadzona w Sklepie odbywa się, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, oraz wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca obejmują:
  1. posiadanie przez Zamawiającego komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;
  2. posiadanie przez Zamawiającego adresu elektronicznego (email), którym może On samodzielnie dysponować w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia, oraz dostęp do poczty elektronicznej;
  3. posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer) obsługującej CSS 2.1, skrypty JavaScript oraz pliki Cookies;
 4. Celem zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedawca posługuje się środkami technicznymi i organizacyjnymi odpowiednimi do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, stosując w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 5. Podstawowym zagrożeniem wiążącym się z dokonywaniem zakupów drogą elektroniczną jest ryzyko „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez szkodliwe oprogramowanie (wirusy, robaki – „worms”, czy „konie trojańskie”). Celem uniknięcia tego rodzaju zagrożeń pożądane jest zaopatrzenie komputera bądź urządzenia, za pomocą którego użytkownik łączy się z Internetem, w regularnie aktualizowany program antywirusowy. Pozostałe zagrożenia związane są z możliwością przeprowadzenia ataków na witrynę Sklepu przez tzw. hackerów, co skutkować może włamaniem się zarówno do systemu Sprzedawcy, jak i użytkownika. Akceptując niniejszy Regulamin, Zamawiający przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo zachowania przez Sprzedawcę należytej staranności w tym zakresie, żadne stosowane przez niego zabezpieczenia nie gwarantują zupełnej ochrony przed opisanymi wyżej, niepożądanymi działaniami osób trzecich.
 6. Sprzedawca oświadcza, że zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Zamawiający ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Akceptując treść Regulaminu Zamawiający oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

XI. Prawa Autorskie

 1. Autorskie prawa majątkowe do umieszczonych w nim treści, jak również do wszelkich graficznych elementów Sklepu, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Go Group Spółce z o.o. z siedzibą w Warszawie. Kopiowanie stanowiących utwór elementów graficznych lub treści zamieszczonych w Sklepie, jak również ich rozpowszechnianie czy dokonywanie ich opracowań, stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich Spółki – chyba że wyraziła ona w sposób wyraźny zgodę na wskazane wyżej działania.
 2. Wszystkie zdjęcia, grafiki i opisy zamieszczone na witrynie Sklepu służą wyłącznie prezentacji Produktu. Zdjęcia, grafiki i opisy umieszczane pod poszczególnymi produktami pochodzą od Sprzedawcy. Wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe lub opisy znajdujące się na stronie www.go-out.com.pl objęte są ochroną prawną. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą osób uprawnionych.
 3. Zamieszczone na stronie Sklepu zdjęcia produktów mają charakter poglądowy, wobec czego mogą wystąpić nieznaczne różnice pomiędzy dostarczonym produktem, a zdjęciem widniejącym na stronie Sklepu.

XII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z realizacją umów zawieranych przez Sprzedawcę z Przedsiębiorcami jest sąd powszechny z siedzibą w Warszawie. Rozstrzyganie sporów z umów zawieranych z Konsumentami poddane zostaje sądom właściwym według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany niniejszego Regulaminu bez wcześniejszych uprzedzeń, w szczególności jeżeli konieczność wprowadzenia modyfikacji wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawa.
 4. Regulamin wchodzi z życie z chwilą opublikowania na stronie www.go-out.com.pl.
 5. Zmiana Regulaminu nie narusza w żaden sposób praw nabytych przez klientów na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie dokonanych zmian. Zmiana Regulaminu nie wywiera wpływu na zamówienia już złożone, realizowane lub wykonane.
Wybrane firmy, które wspierają GoOut