Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO” - informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Go Group spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 5/7, 01-217 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373777, o kapitale zakładowym 5.000 (pięć tysięcy) złotych, posiadająca numer NIP 5272644398, numer REGON 14271769900000, tel. +48 22 534 70 70, e-mail: go@go-out.com.pl
 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach, na podstawie następujących przepisów:
 1. w przypadku zawarcia umowy z Administratorem (złożenia zamówienia na Produkt):
  Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przechowywania danych
  - w celu zawarcia umowy, realizacji zamówienia lub rozwiązania umowy Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez okres obowiązywania umowy
  - w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – jest to realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych
  - w celu prowadzenia rozliczeń podatkowych i przestrzegania zasad prowadzenia księgowości
  - w celu wypełniania postanowień prawa, orzeczeń sądów, stosowania się do postanowień władz
  Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora
  - w celu wypełnienia obowiązków z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do czasu przedawnienia odpowiedzialności instytucji obowiązanej

  Przetwarzanie danych dla celów: zawarcia umowy, realizacji zamówienia lub rozwiązania umowy wiązać się będzie w szczególności z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przy:

  • dokonywaniu zakupów online;
  • przetwarzaniu Pani/Pana zamówień i zwrotów;
  • wysyłaniu do Pani/Pana kodu aktywacyjnego Produktu na adres e-mail;
  • wysyłaniu do Pani/Pana produktu oraz kierowania do Pani/Pana powiadomień o statusie dostawy;
  • instalacji aplikacji Go Out Restaurants z App Store lub Google Play;
  • zarządzaniu Pani/Pana płatnościami;
  • ewentualnych problemach związanych z dostawą produktów;
  • przetwarzaniu Pani/Pana pytań, reklamacji lub zgłoszeń;
  • rozwiązaniu umowy lub odstąpieniu od niej;
  • archiwizacji zamówienia;
  • wykonywaniu innych czynności niezbędnych do realizacji umowy;

  Możemy także przetwarzać Pani/Pana dane w celu wykrywania korzystania z naszych usług w sposób niezgodny z zasadami i zapobiegania mu, a także po to, aby zapobiegać niezgodnemu z prawem korzystaniu z naszego Sklepu i aby móc weryfikować takie przypadki oraz zapobiegać stratom i wyłudzeniom.

  Prawnie uzasadnione interesy, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, realizowane przez administratora przy przetwarzaniu danych, to w szczególności: zapewnienie bezpieczeństwa transakcji, zapobieganie nadużyciom, ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności przysługujących Sklepowi.

 2. w przypadku wyrażania zgody na otrzymywanie Newslettera Go Out

  W przypadku wyrażanie przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie newslettera Go Out, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie także w celu dostarczenia Pani/Panu zamówionego newslettera, na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia w Sklepie. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 3. w przypadku kontaktowania się ze Sklepem bez składania zamówienia (zawierania umowy)

  Może Pan/Pani kontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub pod podane adresy mailowe, bez składania zamówienia, w szczególności zadając pytania lub wyrażając wątpliwości dotyczące oferowanego Produktu. Także w takich wypadkach będziemy przetwarzać podane nam przez Pana/Panią dane osobowe (adres email, nr telefonu, ew. imię, nazwisko, adres, lub inne), w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania.

  Wskazane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonych zgód. W takiej sytuacji podstawę prawną przetwarzania danych stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 4. Przetwarzane dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Pani/Pana, dla celów wskazanych powyżej (przede wszystkim poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu). Ewentualnie, w wyjątkowych sytuacjach, Pani/Pana dane mogą być pozyskane także z innych, legalnych źródeł, tj. publicznie dostępnych rejestrów, takich jak rejestr KRS czy CEIDG.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celach opisanych powyżej. Mogą być one przekazywane w szczególności:
  • operatorom pocztowym i kurierom;
  • bankom lub innym firmom realizującym płatności – w celu przetworzenia płatności;
  • organom uprawnionym do otrzymania tych danych na podstawie odrębnych przepisów prawa, w szczególności organom publicznym;
  • dostawcom systemów informatycznych i usług IT;
  • podmiotom świadczącym na rzecz Sklepu usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Tobą umowy, takich jak usługi księgowe, usługi związane z dochodzeniem należności, czy usługi prawne (np. kancelarie prawne, biura rachunkowe).
 6. Oprócz powyższego, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane – w celach opisanych powyżej – przez upoważnionych pracowników Administratora.
 7. Okres przetwarzania danych osobowych wskazany w pkt. 3.1-3.3. powyżej może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
 9. Dla celów przetwarzania podanych w pkt 3.1.-3.3. Administrator będzie przetwarzać dobrowolnie podane przez Panią/Pana dane osobowe, tj. w szczególności:
  • imię i nazwisko, adres pocztowy;
  • numer telefonu;
  • adres e-mail (także w celu instalacji aplikacji Go Out Restaurants i przesłania newslettera);
  • nazwę firmy i dane potrzebne do wystawienia faktury (numer NIP) - w przypadku zawarcia umowy z osobą fizyczną prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą;
  • numer rachunku bankowego lub karty;
  • inne dane pobrane wyłącznie za Pani/Pana wyraźną zgodą;
 10. podanie danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu: zawarcia umowy i realizacji zamówienia (pkt 3.1.), instalacji aplikacji Go Out Restaurants (pkt 3.1.), przesłania newslettera (pkt 3.2.) lub skontaktowania się z klientem (pkt 3.3.). Nie dotyczy to danych osobowych uznanych przez Strony w danym przypadku za fakultatywne, których podanie jest każdorazowo dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych w zakresie wymaganym przez administratora jest brak możliwości zawarcia umowy i wykonania zamówienia (pkt. 3.1.), brak możliwości instalacji aplikacji Go Out Restaurants (pkt 3.1.), brak możliwości otrzymania newslettera (pkt 3.2.), lub brak możliwości skontaktowania się z klientem (pkt 3.3.).
 11. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych;
  2. sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, w szczególności w przypadku uznania, że Administrator przetwarza je w sposób niezgodny z rzeczywistością;
  3. żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  5. otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa może być wówczas wymagane uzyskanie zgody Pani/Pana lub innej osoby, lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami. Wykonując prawo do przenoszenia danych, ma Pani/Pan prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  6. w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę może Pani/Pan wycofać drogą mailową lub przez telefon, a także w siedzibie Administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.
 12. ma Pan/Pani również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 13. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 14. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
Wybrane firmy, które wspierają GoOut